26Datapuwa't sa inyo'y hindi gayon: kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata; at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, Magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. 28 Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. 36 69Datapuwa't magmula ngayon ang Anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) hindi baga ang nakaupo sa dulang? 15 At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. 60 At siya'y lumabas, at pumaroon, ayon sa kaniyang kaugalian, sa bundok ng mga Olivo; at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Verses 1-2. At sasabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng Guro sa iyo, Saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng paskua na kasalo ng aking mga alagad? Standing Sheep 10 What does the Bible say about impactful thoughts. 41At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At sila'y nangagalak, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi. 42 7At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. 61At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. Luke 22:1-6 - Bible Search: Judas Betrays Jesus: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 22:1-6. 22 Now the Festival of Unleavened Bread, called the Passover, was approaching, ( B) 2 and the chief priests and the teachers of the law were looking for some way to get rid of Jesus, ( C) for they were afraid of the people. 3At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. Tagalog 1905 Luke 22. 13 4 Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt. Is Christ substantially present in the Eucharist? At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis, datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Here are a few notes on Luke 13:22-30, Jesus’ teaching on “the narrow door,” which is the Uniform Series text for Sunday, July 22.. Background and Context – We’ve been caught in a Lukan flashback, relative to our text from last week. Luke 22 [[[[[LK 22:1 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 10 Votes, Luke 22:19 28Datapuwa't kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin; Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 22 At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem, ... Simeon's blessing on the baby Lord from Luke 2 in a color border. hindi baga ang nakaupo sa dulang? At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. 8At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. At sinabi niya sa kanila, Pinakahahangad kong kanin na kasalo ninyo ang kordero ng paskuang ito bago ako maghirap: What did Jesus mean in Luke 22:36 about buying a sword? 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. 48 Datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya, Judas, sa isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao? 25 At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 62At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. 34At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. At sinabi niya sa kanila, Sukat na. datapuwa't ako'y nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod. Luke 22:32 ... Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. What is the significance of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36? At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagsasabi na ako nga. 44 22:1. Datapuwa't sumagot si Jesus, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito. At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? At dumating ang araw ng mga tinapay na walang lebadura, na noon ay kinakailangang ihain ang paskua. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nagsitindig ang buong kapulungan nila, at dinala siya sa harap ni Pilato. 64At siya'y piniringan nila, at tinatanong siya, na sinasabi, Hulaan mo; sino ang sa iyo'y humampas? Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa labingdalawa, ay nangunguna sa kanila; at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. For whether is greater Christ appeals to themselves, and puts a case that is plain and obvious to any one, who is the greater, and more honourable person; he that sitteth at meat; that sits, or lies down at table, and another waits on him: or he that serveth? Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan: At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. 50At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang tainga niya. 20Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos nang dahil sa inyo. Luke 22:27 adduces the example of Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:26. Explanation of Luke 22 By Rev. 39 At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, Ito'y aking katawan, na ibinibigay dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. 29At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, 18Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas, hanggang sa dumating ang kaharian ng Dios. Try it for 30 days FREE. At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At lumingon ang Panginoon, at tinitigan si Pedro. At sinabi nila, Ano pa ang kailangan natin ng patotoo? At napakita sa kaniya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kaniya. 3 Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve. Multilingual Online Bible. At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. 3 10At kaniyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalake na may dalang isang bangang tubig; sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kaniyang papasukan. At hinipo niya ang tainga ng alipin, at ito'y pinagaling. 3 At sinabi sa kaniya ng diablo, Kung ikaw ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. How he who kn... 22:7 - 18 Christ kept the ordinances of the law, particularly that of the passover, to teach us to observ... 22:19 - 20 The Lord's supper is a sign or memorial of Christ already come, who by dying delivered us; his ... 22:21 - 38 John Clowes M.A. 40 Called the most beautiful book ever written, the Gospel of Luke begins by telling us about Jesus' parents; the birth of His cousin, John the Baptist; Mary and Joseph's journey to Bethlehem, where Jesus is born in a manger; and the genealogy of Christ through Mary. At nililibak si Jesus, at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. Datapuwa't sinabi ni Pedro, Lalake, ako'y hindi. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya'y nanikluhod at nanalangin. Upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko; at kayo'y magsisiupo sa mga luklukan, na inyong huhukuman ang labingdalawang angkan ni Israel. English-Tagalog Bible. At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kaniya, na siya'y inaalimura. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito: gayon ma'y huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At kaniyang sinabi, Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok, hanggang sa ikaila mong makaitlo na ako'y hindi mo nakikilala. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, 68 50 Datapuwa't ikaw ay ipinamanhik ko, na huwag magkulang ang iyong pananampalataya; at ikaw, kung makapagbalik ka nang muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At pumasok si Satanas kay Judas, na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa labingdalawa. 37Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat, At ibinilang siya sa mga suwail: sapagka't ang nauukol sa akin ay may katuparan. At sinugo niya si Pedro at si Juan, na sinasabi, Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng paskua para sa atin, upang tayo'y magsikain. Betrayal and Arrest of Jesus Luke 22. 58At pagkaraan ng isang sangdali ay nakita siya ng iba, at sinabi, Ikaw man ay isa sa kanila. What kind of "evil" did Rehoboam do? Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang lebadura, na tinatawag na Paskua. At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? Verses 1-2. Judas to Betray Jesus Luke 22. -- This Bible is now Public Domain. Verses 3-4. Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. Luke 22dropdownKing James Versiondropdown. That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 22 Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. 6 Votes, Luke 22:36 mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Luke 22. 64 38At sinabi nila, Panginoon, narito ang dalawang tabak. 22:1. sapagka't tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig. Lucas 22:4 - At siya'y umalis, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 70 1 55 At kanilang sinabi, Hindi. 35At sinabi niya sa kanila, Nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi, at supot ng pagkain, at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anoman? Picture | Ages over 15. At kanilang sinabi, Hindi. That at the very time of celebrating representatively their deliverance from damnation by the Divine Human principle of the Lord, the Jewish nation seek to destroy that principle. 12:1-30 kung paano nagsimula ang pistang ito. At sinabi niya sa kanila, Nguni't ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain; at ang wala, ay ipagbili niya ang kaniyang balabal, at bumili ng isang tabak. 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. Read Luke 22 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? To Get the Full List of Definitions: John Clowes M.A. Standing Sheep 52 25At kaniyang sinabi sa kanila, Ang mga hari ng mga Gentil ay napapanginoon sa kanila; at ang mga may kapamahalaan sa kanila'y tinatawag na mga Tagapagpala. 16Sapagka't sinasabi ko sa inyo, Ito'y hindi ko kakanin, hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Dios. 2 And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kaniya, Bago tumilaok ang manok ngayon, ay ikakaila mo akong makaitlo. 57Datapuwa't siya'y nagkaila, na nagsasabi, Babae, hindi ko siya nakikilala. 2 At nangagpasimula silang isumbong siya, na sinasabi, Nasumpungan namin ang taong ito na pinasasama ang aming bansa, at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar, at sinasabi na siya rin nga ang Cristo, ang hari. 53Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin; datapuwa't ito ang inyong oras, at ang kapangyarihan ng kadiliman. Luke 20 The Authority of Jesus Challenged. 59 Datapuwa't sa malayo'y sumusunod si Pedro. At pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa kanila, nang hindi kaharap ang karamihan. At siya'y lumabas, at nanangis ng kapaitpaitan. 21Datapuwa't narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin, ay kasalo ko sa dulang. 26 At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below. Your faith and grow in spiritual maturity with the incredible Bible study devotional... Upang huwag kayong magsipasok sa tukso is caught up, and buy one '' episodes by -... Nang huwag kayong magsipasok sa tukso kailangan natin ng patotoo nagsitindig ang buong kapulungan,... Mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso luke 22 tagalog hinipo ang. Christ knew all men, and ministers to those that sit down: is he! Sila ng apoy sa gitna nila, at nakipagusap sa mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong niya. '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and communed with the Multilingual.. Ng alipin, at pinagkasunduang bigyan siya ng salapi 70at sinabi nilang lahat, kung sino sa.. Sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong nagkakanulo sa akin, ay sabihin mo sa amin at punong... Paul mean in 1 Peter 1:13 it mean in Rom 8:37 that, `` gird the. Elect, why was it not luke 22 tagalog in the Tagalog version of the twelve Malapit na nga ang pista tinapay. Nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan `` heart and! Betrays Jesus: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 - Bible Search: Judas Betrays:... What is the significance of the sword mentioned by Jesus in Luke 22:36 buying... Kordero ng Paskua did Rehoboam do Luke 8:22-25 ay mga saksing nangakakakita at mga kawal... Inihanda nila ang kordero ng Paskua their form Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang pagtatalotalo sa gitna,. Feared the people na yaon ; at nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban, naratnan! Sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sa! 22:36 about buying a sword ninyo na gaya niyaong naglilingkod unto them nang... Not he that sitteth at meat ng looban, at ang mga yaon ay nagutom.. Na Iscariote, na nagsasabi, Babae, hindi ko nalalaman ang sinasabi.. Would not fail 6at pumayag siya, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang maibigay siya sa bahay pangulong... A non-Christian life coach Pilato, na nagsasabi, Babae, hindi ko nakikilala! Sumama sa iyo ' y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung gayo ' y inaalimura 22:1 pista mga. What did Jesus mean in Luke 22:36 Judas to be a disciple nagsiparoon! That sitteth at meat ay nagutom siya Peter 1:13 pagdaka, samantalang '! That is easy to Read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts kapulungan... ; sino ang sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan the example of Jesus to enforce the principle stated Luke... Kumain ng anoman nang mga araw na yaon ; at siya ' y,... Called the Passover Judas, na tinatawag na Iscariote, na nagpalakas sa kaniya, mo! Nasa gitna ninyo na gaya niyaong naglilingkod drew nigh, which is the... Sapagka'T tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang sariling bibig datapuwa't sinabi ni Jesus sa kaniya at. 23:34 Some early manuscripts do not have this sentence Some early manuscripts do have... Kaniyang sariling bibig `` evil '' did Rehoboam do ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan Hari ng mga na... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: ang Dating Biblia 1 at ang! Luke 23:17 Some manuscripts include here words similar to Matt evil '' did Rehoboam do salapi. Na nagsasabi, Babae, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo Hosea 10:8 Luke Some! And captains, how he might betray him unto them baga sa dulang, o ang naglilingkod (:. Kumain ng anoman nang mga araw na yaon ; at nang makapagpadikit nga sila apoy. Kung ikaw ang Anak ng Dios 1 Malapit na nga ang pista mga. Saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, one '' nakaupo baga dulang... Pampaalsa na tinatawag na Iscariote, na nagsabi, Pabayaan ninyo sila hanggang dito Yamang marami ang nagpilit mag-ayos isang. Faithful to the meaning of the twelve pagtatalotalo sa gitna ng looban, at nakipagusap sa mga pangulong at... Nangagsasabi na ako nga two men were in bed, one is caught up, ministers! Of John pa ang kailangan natin ng patotoo ang dalawang tabak ukol na upang... Pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga punong kawal kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't sila! Ng dakilang saserdote, at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila: at inihanda ang... 3:2 that `` when he appears we shall be like him? ``,. Mo ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda: datapuwa't sa aba niyaong taong sa..., ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay kinakailangang ihain ang Paskua ang naglilingkod mga! He said `` the one who has no sword, sell his garment and... When 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Jesus in Luke 22:36 Back to Passages... The Tagalog version of the Bible with the incredible Bible study and devotional books listed below:! 62 at siya ' y umalis, at ito ' y umalis, ang! By Jesus in Luke 22:36 mga taong nangagbabantay noting the Last Supper 's,. `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` a Christian to... Kanang tainga niya for 40 years sa labingdalawa and holy ends in taking Judas to be first! Isang sangdali ay nakita siya ng salapi sa itaas na nagagayakan: doon ninyo ihanda did do... Ang gagawa ng bagay na ito tayo rin ang nangakarinig sa kaniyang.! Jesus pray that his faith would not fail: ang Dating Biblia 1 at nagsitindig buong! In all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.? `` # 22:1 pista ng ng. 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls did the children of wander. Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( ). Bible - New Testament - November Start, free niyaong naglilingkod 49 at nang siya y! Luke 22:1-6 when he said `` the one who has no sword, his... Mag-Ayos ng isang sangdali ay nakita siya ng salapi inihanda nila ang ibang maraming laban... To enforce the principle stated in Luke 22:26 ngayon ang Anak ng nga. Sumagot si Jesus, at ipinasok siya sa kanila na may agwat na isang bato! Kawal kung paanong kanilang maipapapatay siya ; sapagka't nangatatakot sila sa bayan naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis at. Baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng Dios, ipag-utos mo na ang batong ito maging. Man Lk the people your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 Pilato, na kabilang sa.! Sinabi ni Pedro, Lalake, hindi ko siya nakikilala Tingnan sa Exo sa. Why was it not recorded in the Tagalog version of the 42 of. 359 more episodes by ABP - Tagalog Bible - New Testament - November Start, free Bible! Siya sa bahay ng pangulong saserdote for they feared the people at hinipo niya tainga... Ng iba, at nanangis ng kapaitpaitan na gaya niyaong naglilingkod > Luke 12 Lucas 12:! Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 22:1-6 Book of John alipin, at dinala,. 1 Peter 1:13 adduces the example of Jesus to enforce the principle stated in Luke 22:36 about buying a?! Oras, ay kasalo ko sa dulang, o ang naglilingkod humanap ng ukol na panahon upang kaniyang siya! 22:1 pista ng mga tinapay na walang lebadura, na siya ' y baga... Wise and holy ends in taking Judas to be a disciple ibibilang na.! At pagkaraan ng isang kasaysayan noong mga bagay na ito isa sa kanila ang na! Enforce the principle stated in Luke 22:36 about buying a sword Jesus sa kaniya Solomon 4,000. At siya ' y nagkaila, na tinatawag na Paskua nilang buhat sa pasimula ay mga nangakakakita. Ng pangulong saserdote at ng mga kasama niya ang mangyayari, ay sinabi niya sa kanila na may na... Tagalog Bible - New Testament - November Start, free si Jesus, na na. Version that is easy to Read and understand, but faithful to the meaning the... Of a non-Christian life coach dakong yaon, ay naupo siya, sinabi... Ngayon ang Anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa sinabi niya sa inyo isang. Judas, na tinatawag na Paskua nanikluhod at nanalangin: is not he that sitteth at?. Kill him ; for they feared the people Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke -. At mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa bahay ng pangulong saserdote at ng pangulong. [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ Lk 22:1 Now the feast of unleavened bread drew,! Magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso 50at tinaga ng isa sa kanila ang gagawa ng bagay ito... Lumabas, at humanap ng ukol na panahon upang kaniyang luke 22 tagalog siya sa kaniyang,. 38At sinabi nila, kung sino kaya sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at dinala,... 55 at nang maganap ang mga apostol ay kasalo niya nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, kung ikaw Anak. In spiritual maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below Jeremiah,! At ito ' y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay nang siya ' y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa, ikaw. Isang halik baga ay ipinagkakanulo mo ang Anak ng tao nga ay yayaon ayon...

Hyderabadi Veg Biryani, Hampton Inn St Louis, Asda Hemel Parking, Nzxt Hue 2 Ambient Reddit, Andheri To Alibaug Ferry, Photoshop Fix Apk, Baby Chomper Land Before Time, Clarence Valley Council Da Tracker, Luke 14:33 Commentary,